Little Mary lamb lovey FREE crochet pattern

Little Mary lamb lovey FREE crochet pattern

This Post may contain affiliated links, clicking on those links do not cost you a penny, unless you make a purchase in wich case i may get a small comission at no extra cost to you! However i never recommend yarn or products i dont actualy like myself

PATTERN TESTER WANTED FOR MY NEW DOLL PATTERN!
Follow the link below or scroll by to continue to the little mary lamb lovey free pattern!

This is the perfect lovey for a precious little baby. 
This lovey is croched with a cuddly yarn called Smudge from a brand named Sirdar, it is so cosy and easy to work with. 
I have combined it with a cotton yarn from katia called cotton-stretch that can be found here. 
You can find the yarns i have used if you want to check it out!
However any cuddly yarn and cotton yarn that matches the hook size required for this pattern can be used.

Dont miss my shop where you can find patterns without ads!

Have you seen my super cosy huge bunny pattern? If not make sure to look at that too!

I hope the little one that recives your lamb lovey made with love will have a friend for many years!

Before we start i want to thank you all for all the love, shares and pins on my over the knee socks! That makes me want to give you so many more pattern totally FREE! I would love it if your shared this link also! 

And I would love a follow! 

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube

And also make sure you do not miss my newest FREE pattern here!

This pattern is copyright protected and the property of swecraftcorner and may not be reproduced, sold, copied or altered in any shape or form, please respect this, Of course you can share the link directly. You may sell finished item that you made with this pattern as long as you credit me for design and include a link back to my webpage. www.swecraftcorner.com
You may not use my pictures when selling your finished item.

If you love the pattern please share the link with your friends, I would be so happy if you did!

So lets jump to the pattern shall we? 

You will need: 

Yarn: Velvet yarn approx 80m, cotton yarn approx 20-30m, scrap yarn for the bow, eyes and nose – This is the perfect yarn tu use! Click here to see
Hook: 3,0mm to use with cotton yarn for face, ears and bow
            5,0mm for the head
            6,0mm for the “body” 
Stitch marker
Scissors
Needle

Stitches used:

Magic ring – mr
Slip stitch – sl st
Chain – ch
Single crochet – sc
Double crochet – dc
Stitch/stitches – st/sts
sc2tog – hook into first st, pull yarn through, hook into next st, pull yarn through, yarn over and through all loops on hook

Dont quite know how to crochet? Look at my crochet school here

Pattern info:
Stitches are separated with ,  When a series of stitches are repeated these are within * – * And the total number of times the series of stitches is repeated is written after. 
On each round of the head when making the first st, place a marker in that stitch so you know where your round begins and ends

Head:

Start with cotton yarn and 3,0mm crochet hook, make a magic ring, tutorial on how here

R1: 8 sc into mr

R2: 2sc in each st (16)

R3: *2sc in 1 st, 1 sc in next st* repeat a total of 8 times (24)

R4-10: 1 sc in each st

R11: 1 sc in each st until last st, sl st into last st

Change to the cuddly yarn and hook size 5,0mm

R12: Fasten the yarn in same st as last rounds sl st, 1 sc in same st, and each st round. (24)

R13-15: 1 sc in each st

R16: * sc2tog, 1sc in 3 sts* repeat a total of 4 times, sc2tog, 1 sc in last 2 sts

R17: * sc2tog, 1sc in 2 sts* repeat a total of 4 times, sc2tog, 1 sc in last 1 sts

R18: *sc2tog* 7 times

Stuff the head

R19: *sc2tog* 3 times, (one st will be left, this make the closing look nice and neat)

Sew the head shut and fasten the yarn
Embroider eyes and a cute little nose

Ears: Make 2

With cotton yarn and hook 3,0mm, make a magic ring

R1: 4 sc in mr

R2: * 2sc in 1 st, 1sc in 1 st* repeat a total of 2 times

R3: *2sc in 1 st, 1sc in 2 sts* repeat a total of 2 times

R4: *2sc in 1 st, 1sc in 3 sts* repeat a total of 2 times

R5: *2sc in 1 st, 1sc in 4 sts* repeat a total of 2 times

R6: *2sc in 1 st, 1sc in 5 sts* repeat a total of 2 times

R7-10: 1 sc in each st

Fold the ear two times: first flatten the ear counts as one fold, then fold the ear side to side and sew onto the head

Bow

With scrap yarn and hook 3,0mm

Chain 6, 

R1: Into second ch fron hook, make 1 sc, then 1 sc in each st across (5) ch 1, turn

R2-10: 1 sc in each st, ch 1 turn

Fasten off Use cuddle yarn to wrap around the bow and sew onto head.

Body:

With cuddle yarn and hook 6,0mm

Ch 26

R1: In third ch from hook, make 1 dc, 1 dc in each ch across, ch 2 turn

R2-15: 1dc in each st, ch 2 turn

Fasten of, weave in ends.

Measure where you want your head to be, sew it securly onto one of the short sides of the body 

wrap yarn round each corner to make hands and feet, fasten the yarn extremely well, it needs to stay in place for any potential wash

Hope you love what you have made! Please hashtag #swecraftcorner when posting pictures of your amazing work online! 

If you find any misstakes in this pattern please leave a comment! And dont forgett to pin it to your pinterest and follow me <3

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube’

Here you can find more of my patterns


Det här är det perfekta mönstret för ett älskat barn.

Denna snutte är virkad med ett gosigt garn som heter ”bambi” från märket Katia, det är så mysigt och enkelt att arbeta med.

Jag har kombinerat det med ett bomullsgarn som heter cotton-stretch från samma märke.

Du kan hitta de garn jag har använt här om du vill kika på det!

Vilket velourgarn som helst fungerar så länge det passar till virknålarna som behövs.

Jag hoppas det barnet som får ditt lamm som är gjort med kärlek kommer ha en vän i flera år framöver.

Före vi börjar vill jag tacka er alla för kärleken, delningarna och pinsen på mitt knäsocks mönster! Det gör så att jag vill ge er så många fler mönster helt GRATIS! Jag skulle bli glad om du delade detta inlägg också!

Och jag skulle uppskatta om du följde mig!

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube

Här kan du köpa mönstret på både engelska och svenska i en utskriftvänlig och reklamfri version

Detta mönster är upphovsrättsskyddat och egendom av Swecraftcorner och får inte reproduceras, säljas, kopieras eller ändras i någon form. Vänligen respektera detta. Naturligtvis kan du dela länken direkt. Du kan sälja färdigt objekt som du har gjort med detta mönster så länge du krediterar mig för design och inkluderar en länk tillbaka till min webbsida. www.swecraftcorner.comDu får inte använda mina bilder om du säljer ditt färdiga objekt.

Om du älskar mönstret snälla dela länken med dina vänner,jag skulle bli så glad om du gjorde det!

Så då drar vi i gång, eller?

Du kommer att behöva följande:

Garn: Velourgarn uppskattningsvis 80m, bomullsgarn uppskattningsvis 20-30m, restgarn för rosetten, ögonen och näsan.

Virknål: 3,0 mm till bomullsgarnet för ansiktet, öronen och rosetten.

                5,0 mm för huvudet.

                6,0 mm för ”kroppen”

Markör

Sax

Nål

Termer som används:

Magisk ring – mr

Smygmaska – sm

Luftmaska – lm

Fastmaska – fm

Stolpe – st

Maska/maskor – m

2fm tillsammans – Nålen först i m, dra igenom garnet, nålen in nästa m, dra igenom garnet, garn över och igenom alla öglor på virknålen

Vet du inte riktigt hur man virkar? Titta på min virk skola här.

Mönster info:

Maskorna är separerade med ”,”, När en sekvens av maskor är repeterade så syns dessa med * – *, och det totala antalet gånger sekvensen är skrivet efter.

På varje rad av huvudet när du gör första maskan, sätt en markör i den maskan så du vet vart din rad börjar och slutar.

Huvudet:

Börja med bomullsgarnet och 3,0 mm virknål, gör en magisk ring, hur du gör en kan du se här.

R1: 8 fm i mr

R2: 2 fm i varje maska (16)

R3: *2 fm i 1 m, 1 fm i nästa m* repetera totalt 8 gånger (24)

R4-10: 1 fm i varje m

R11: 1 fm i varje m till och med sista m, sm i sista m

Byt till velourgarn och virknål 5,00 mm.

R12: Fäst garnet i samma m som sista radens sm, 1 fm i samma m, och varje m runt (24)

R13-15: 1 fm i varje m

R16: *2fm tillsammans, 1 fm i 3 m* repetera totalt 4 gånger, 2fm tillsammans, 1 fm i de sista 2 m

R17: *2fm tillsammans, 1 fm i 2m* repetera totalt 4 gånger, 2fm tillsammans, 1 fm i sista m

R18: *2fm tillsammans* 7 gånger

Fyll huvudet.

R19: *2fm tillsammans* 3 gånger, (en m kommer vara kvar, det gör att förslutningen blir fin och enkel)

Sy ihop huvudet och fäst garnet.

Brodera ögonen, och en söt liten nästa.


Öron: Gör 2

Med bomullsgarn och virknål 3,00 mm, gör en mr

R1: 4 fm i mr

R2: *2 fm i 1 m, 1 fm i 1 m* repetera 2 gånger

R3: *2fm i  1 m, 1 fm i 2 m* repetera 2 gånger

R4: *2 fm i 1 m, 1 fm i 3 m* repetera 2 gånger

R5: *2 fm i 1 m, 1 fm i 4 m* repetera 2 gånger

R6: *2 fm i 1 m, 1 fm i 5 m* repetera 2 gånger

R7-10: 1 fm i varje m

Sy fast öronen på huvudet.

Rosett:

Med restgarn och virknål 3,00 mm

6 lm,

R1: I andra lm från virknålen, gör 1 fm, sedan 1 fm i varje m (5) genom lm, vänd

R2-10: 1 fm i varje m, 1 lm vänd

Fäst, använd velourgarn för att fästa rosetten på huvudet.

Kropp:

Med bomullsgarn och virknål 6,00 mm

Lm 26

R1: I tredje lm från virknålen, gör 1 st, 1 st i varje lm, 2 lm vänd

R2-15: 1 st i varje m, 2 lm vänd

Fäst, väv in ändarna.

Mät vart du vill att huvudet ska vara, sy fast det ordentligt mot en av de korta sidorna på kroppen.

Vira garn runt varje hörn för att göra händer och fötter, fäst garnet ordentligt, det behöver hålla sig på plats för eventuell tvätt.

Hoppas du gillar det du har gjort! Snälla använd hashtaggen  #swecraftcorner när du lägger ut bilder på din underbara snutte.

Om du hittar något misstag i detta mönster så lämna gärna en kommentar! Glöm inte att pinna på din pinterest och följ mig <3

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube

17 Comments

  1. Thank you so very much for this pattern. Your kindness really appreciated. Will try to make this for my grandson. Once again, thank you.

  2. Hej. Jag undrar om mönstret kommer på svenska? Helt underbart och jag vill gärna göra lammet till kommande barnbarn

  3. This is just ADORABLE! I think I will boy it up a little and make it for my youngest grandson. He is still young enough to enjoy lovies.

    Thank you for sharing your beautiful creative work.

    Anna

  4. I am a fairly new crocheter (?). I REALLY want to do several of these these! Do you think I’m setting myself up for failure? This thee THE sweetest animal crochet I’ve ever seen! Anyone else that is a beginner and tried it or any guidance from more accomplished hookers?❤️‼️

    1. I think you will do just great! Dont be affraid to try! Thats how you learn! And if you hit a snag, just ask and i will do my best to help you! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *